Một trong những nguyên tắc thực hiện đất được mức sử dụng tại Điều 6 mức sử dụng Đất đai 2013 là đất áp dụng phải “đúng quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất”. Như vậy, sẽ được phép xây cất trên một mảnh đất, bắt buộc phải đảm bảo an toàn việc xây cất là đúng với mục đích sử dụng của đất, trường hợp chưa đúng mục đích sử dụng, bắt buộc làm thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng đất.

Ngoài ra, Khoản 3 Điều 12 quy định Xây dựng năm trước nghiêm cấm hành động “Xây dựng công trình trong khu vực cấm xây dựng; desgin công trình xâm lăng hành lang đảm bảo an toàn công trình quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật; xây dựng công trình xây dựng ở khoanh vùng đã được cảnh báo về nguy hại lở đất, vây cánh quét, đồng chí ống, trừ công trình xây dựng nhằm khắc phục những hiện tượng lạ này”, Khoản 4 Điều này cũng nghiêm cấm hành động “ Xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng”.

Khi đã bảo đảm an toàn việc áp dụng đúng mục đích, cá nhân, tổ chức triển khai cần làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng.

Bài viết liên quan