Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 100 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 năm học tập 2022 - 2023 tiên tiến nhất | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Bộ 100 Đề thi tiếng Anh lớp 7 năm học 2022 - 2023 new nhất không hề thiếu Học kì 1 cùng Học kì 2 có đề thi thân kì, đề thi học tập kì gồm đáp án đưa ra tiết, cực sát đề thi xác định giúp học viên ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi giờ Anh 7.

Bạn đang xem: Bộ đề kiểm tra tiếng anh lớp 7 cả năm có đáp án


Mục lục Đề thi tiếng Anh lớp 7 năm 2022 - 2023 mới nhất


Quảng cáo

Bộ đề thi giờ Anh lớp 7 Global Success - kết nối tri thức


- Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 thân kì 1

- Đề thi giờ Anh lớp 7 học tập kì 1

Bộ đề thi tiếng Anh lớp 7 Friends plus - Chân trời sáng sủa tạo


- Đề thi tiếng Anh lớp 7 giữa kì 1

- Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học tập kì 1

Bộ đề thi tiếng Anh lớp 7 Explore English - Cánh diều


- Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 thân kì 1

- Đề thi giờ Anh lớp 7 học kì 1

Lưu trữ: Đề thi tiếng Anh lớp 7 sách cũ

Bộ đề thi học viên giỏi

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi thân học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: giờ Anh new lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: phút

(Đề thi số 1)

A – USE OF LANGUAGE.

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. A. charity B. chemistry C. chemical D. Mechanic

2. A. Help B. Benefit C. elderly D. Prefer

3. A. Provide B. Individual C. Situation D. Children

4. A. Tutor B. Student C. university D. Discuss

II. Choose the correct answers.

5. We should follow the activities from doctors và health ______ in order to lớn keep fit.

A. Managers

B. Workers

C. People

D. Experts

6. Let’s help the street children because they have bad _______.

A. Live

B. Living conditions

C. Ways of life

D. Earnings

7. They have decided khổng lồ ride to work _______ it is good for their health & the environment.

A. So

B. But

C. Although

D. Because

8. Our school has a programme to lớn _______ children from poor families in Ho đưa ra Minh City.

A. Ask

B. Offer

C. Tutor

D. Volunteer

9. Americans _______ the tradition of volunteering and helping one another since the early days of the country.

A. Have had

B. Has had

C. Had

D. Khổng lồ have

10. Traditional volunteer activities include _______ money for people in need, cooking và giving food.

A. Rising

B. Raising

C. Getting

D. Taking

11. Junk foods are high in fat, sodium and sugar, which can lead lớn ______.

A. Fever

B. Allergy

C. Obesity

D. Stomachache

12. Lack of vi-ta-min E can cause skin diseases & ______.

A. Tired

B. Tiring

C. Tiredness

D. Tireless

13. If you choose sewing as your hobby, you will ________ your own clothes.

A. Get

B. Vì

C. Take

D. Make

14. My brother doesn’t lượt thích ice-skating because he thinks it is ________.

A. Dangerous

B. Danger

C. In danger

D. Endangered

III. Put the verbs in brackets in the correct verb tense: the Present Perfect or Past Simple.

15.I (meet) ………………………………………. Robert at the supermarket this morning.

16. Nancy (be)……………………………………. To lớn Viet phái mạnh several times.

17. I (not see) ……………………………………….. Your brother yet.

18. When (your father/ give up) ……………………………………….. Smoking?

19. I ………………………………………. (be) in London when I was a child.

B– READING.

IV. Read the passage and then decide whether the statements are true (T) or false (F).

Volunteering is one of the things that are very useful khổng lồ you. To lớn your future bosses, volunteer work shows that you are interested in both the world and your future.

Although volunteer work does not bring you money, it gives you a time khổng lồ learn social skills and make a difference in our community.

Volunteers have the chance khổng lồ teach English, arts, & sports for homeless children. They also help children with health problems, especially children who cannot see, hear và speak.

20. Doing volunteer work is very useful khổng lồ you………….

21. Volunteering is good for your future job. ………….

22. You can earn a lot of money from volunteering. ………….

23. Volunteers can help homeless children to lớn learn English, arts, và learn how to play sports. ………

24.Volunteers only help healthy children. ………….

V. Read the passage and answer the questions.

Along with jogging & swimming, cycling is the best all-round forms of exercise. It can help khổng lồ increase your strength và energy, giving you a stronger heart. You don’t carry the weight of your body on your feet when cycling. It is also a good form for people with a pain in your feet or your back. You should start your hobby. Doing too quickly can have bad effects.

You should cycle twice or three times a week. If you find you are in pain, you will stop & take a rest.

25. Why is cycling a good form of exercise?

............................................................................................

26. Why might people with a pain in the back go cycling?

............................................................................................

27. What will happen if you vị too quickly?

............................................................................................

C – WRITING.

VI. Make correct sentences from the words và phrases given.

28. When/ you/ start/ hobby?

............................................................................................

29. so far/ we/ ask/ people/ donate/ books and clothes/ the poor children.

............................................................................................

30. I/ think/ future/ people/ take up/ more/ outdoor activities.

31. My best friend/ not/ like/ mountain climbing/ because/ he/ afraid/ heights.

............................................................................................

VII. Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first one.

32. She has never met such a kind man before.

⇒ He is............................................................................................

33. His hobby is collecting toy cars.

⇒ He collects............................................................................................

34. It isn’t necessary to lớn finish the work today.

⇒ You don"t............................................................................................

Đáp án và gợi ý làm bài

A

I

1. A

A. Charity/ˈtʃærəti/

B. Chemistry/ˈkemɪstri/

C. Chemical/ˈkemɪkl/

D. Mechanic/məˈkænɪk/

Phương án A phần được gạch ốp chân phạt âm là /tʃ/, còn sót lại phát âm là /k/

2. D

A.help/help/

B.benefit/ˈbenɪfɪt/

C. Elderly/ˈeldəli/

D. Prefer/prɪˈfɜː(r)/

Phương án D phần được gạch men chân phạt âm là /ɪ/, sót lại phát âm là /e/

3. A

A. Provide/prəˈvaɪd/

B. Individual/ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/

C. Situation/ˌsɪtʃuˈeɪʃn/

D. Children/ˈtʃɪldrən/

Phương án A phần được gạch ốp chân phân phát âm là /aɪ/, còn lại phát âm là/ɪ/

4. D

A. Tutor/ˈtjuːtə(r)/

B. Student/ˈstjuːdnt/

C. University/ˌjuːnɪˈvɜːsəti/

D. Discuss/dɪˈskʌs/

Phương án D phần được gạch men chân phát âm là /ʌ/, còn sót lại phát âm là /juː/

II

5. D

manager (n): cai quản

worker (n): công nhân

people (n): mọi tín đồ

expert (n): chuyên gia

Tạm dịch: chúng ta nên theo đúng các hoạt động từ bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe để lưu lại dáng.

6. B

live (v): sống

living conditions (n): điều kiện sống

ways of life (n): giải pháp sống

earnings (n): thu nhập

Tạm dịch: Hãy hỗ trợ trẻ em con đường phố bởi vì chúng có đk sống tệ.

7. D

A. So + S + V: vậy nên…

B. But + S +V: nhưng…

C. Although + S + V: tuy nhiên

D. Because + S + V: bởi vì vì…

2 mệnh đề màn ý nghĩa nguyên nhân – công dụng => dùng “because”

Tạm dịch: chúng ta đã ra quyết định đạp xe cộ đi làm cũng chính vì nó xuất sắc cho sức mạnh và môi trường.

8. C

A. Ask (v): yêu cầu, đòi hỏi

B. Offer (n): đề nghị

C. Tutor (v): gia sư, dạy kèm

D. Volunteer (v): tình nguyện

Tạm dịch: Trường học của cửa hàng chúng tôi có một công tác để dạy dỗ kèm trẻ nhỏ từ những gia đình nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh.

9. A

Dấu hiệu: “since” – tính từ lúc khi

Cách dùng: diễn tả hành đụng đã xẩy ra trong vượt khứ với còn tiếp tục đến hiện tại tại.

Cấu trúc: S + have/ has + Vp2.

Tạm dịch: người Mỹ đã tất cả truyền thống thao tác tình nguyện và hỗ trợ nhau từ phần lớn ngày đầu của đất nước.

10. B

raise money: gây quỹ

Tạm dịch: Các vận động tình nguyện truyền thống bao gồm gây quỹ cho người cần , nấu cùng phát đồ vật ăn.

11. C

A. Fever (n): bé

B. Allergy (n): dị ứng

C. Obesity (n): bụ bẫm

D. Stomachache (n): nhức bụng

Tạm dịch: Thức nạp năng lượng nhanh có hàm lượng chất béo, natri và đường cao cái mà có thể dẫn đến mập phì.

12. C

Trước “and” là danh từ “skin diseases” ⇒ nơi trống đề nghị điền danh từ

A. Tired (adj): stress

B. Tiring (adj): mệt nhọc mỏi

C. Tiredness (n): sự stress

D. Tiredless (adj): ko mệt mỏi

Tạm dịch: thiếu c E rất có thể gây ra dịch về da cùng sự mệt nhọc mỏi.

13. D

make clothes: tạo nên sự quần áo

Tạm dịch: nếu khách hàng chọn may vá như sở thích của mình, bạn sẽ làm ra áo quần cho thiết yếu bạn.

14. A

A. Dangerous (adj): nguy hiểm

B. Danger (n): sự nguy hiểm

C. In danger : chạm chán nguy hiểm

D. Endangered (adj): nguy hại tuyệt chủng

Tạm dịch: Anh trai tôi không thích hợp trượt băng vì anh ấy nghĩ về nó nguy hiểm.

III

15. Have met

Cách dùng: diễn đạt một hành vi xảy ra trong vượt khứ tuy vậy không xác định, và mong muốn nhấn mạnh vào kết quả.

Cấu trúc: S + have/ has + Vp2

Tạm dịch: Tôi đã gặp mặt Robert ở ẩm thực ăn uống sáng nay.

16. Has been

Cách dùng: miêu tả một hành vi xảy ra trong vượt khứ nhưng mà không xác định, và mong nhấn rất mạnh vào kết quả.

Cấu trúc: S + have/ has + Vp2

Tạm dịch: Nancy sẽ đến việt nam một vài ba lần.

17. Haven’t seen

Cách dùng: biểu đạt một hành động xảy ra trong thừa khứ, kéo dãn dài đến lúc này và rất có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai.

Cấu trúc câu đậy định: S + haven’t/ hasn’t + Vp2 + yet.

Tạm dịch: Tôi vẫn chưa chạm mặt anh trai mình.

18. Did your father give up

Cách dùng: diễn tả hành rượu cồn đã xảy ra và xong trong thừa khứ

Cấu trúc câu hỏi: Wh/H + did + S + V_nguyên thể?

Tạm dịch: Bố của chúng ta bỏ hút thuốc lá khi nào?

19. Was

Cách dùng: diễn tả hành rượu cồn đã xảy ra và xong trong quá khứ

Cấu trúc: S + was/ were …

Tạm dịch: Tôi sẽ ở London khi tôi còn nhỏ.

B

IV

20. T

Làm bài toán tình nguyện rất hữu ích cho bạn

Thông tin: Volunteering is one of the things that are very useful lớn you.

Tạm dịch: Tình nguyện là 1 trong trong những các bước rất hữu ích so với bạn.

21. T

Làm tình nguyện tốt cho công việc tương lai của bạn.

Thông tin: khổng lồ your future bosses, volunteer work shows that you are interested in both the world and your future.

Tạm dịch: Đối với các ông nhà tương lai của bạn, quá trình tình nguyện cho biết thêm rằng bạn suy nghĩ cả thế giới và tương lai của mình.

22. F

Bạn rất có thể kiếm không hề ít tiền từ việc làm tình nguyện.

Thông tin: Although volunteer work does not bring you money,…

Tạm dịch: mặc dù các bước tình nguyện không mang về tiền mang đến bạn,…

23. T

Những tình nguyện viên hoàn toàn có thể giúp fan vô gia cư học tiếng Anh, nghệ thuật và học làm thể làm sao để chơi thể thao.

Thông tin: Volunteers have the chance khổng lồ teach English, arts, và sports for homeless children.

Tạm dịch: những tình nguyện viên có cơ hội dạy tiếng Anh, thẩm mỹ và thể thao cho trẻ em vô gia cư.

24. F

Những tình nguyện viên chỉ giúp đỡ những đứa trẻ trung và tràn đầy năng lượng mạnh.

Thông tin: They also help children with health problems, especially children who cannot see, hear and speak.

Tạm dịch: bọn họ cũng giúp trẻ nhỏ có sự việc về mức độ khỏe, đặc biệt là trẻ em quan trọng nhìn, nghe và nói.

Dịch đoạn văn:

Tình nguyện là 1 trong những trong những các bước rất hữu ích đối với bạn. Đối với các ông chủ tương lai của bạn, quá trình tình nguyện cho thấy rằng bạn lưu ý đến cả thế giới và sau này của mình.Mặc dù quá trình tình nguyện không đem về tiền đến bạn, nhưng nó sẽ đem lại cho mình thời gian để học các khả năng xã hội và tạo ra sự biệt lập trong cộng đồng của chúng ta.Các tự nguyện viên có cơ hội dạy giờ đồng hồ Anh, nghệ thuật và thẩm mỹ và thể dục thể thao cho trẻ em vô gia cư. Chúng ta cũng giúp trẻ nhỏ có sự việc về mức độ khỏe, nhất là trẻ em quan trọng nhìn, nghe với nói.

V

25. Because it can help lớn increase your strength and energy, giving you a stronger heart.

Vì sao sút xe là một hình thức thể dục tốt?

Thông tin: Along with jogging & swimming, cycling is the best all-round forms of exercise. It can help lớn increase your strength and energy, giving you a stronger heart.

Tạm dịch: với chạy cỗ và bơi lội, sút xe là hiệ tượng tập thể dục toàn vẹn tốt nhất. Nó có thể giúp tăng cường sức dạn dĩ và năng lượng của bạn, mang lại cho chính mình một trái tim trẻ trung và tràn đầy năng lượng hơn.

26. Because you don’t carry the weight of your body toàn thân on your feet when cycling.

Vì sao mọi người hoàn toàn có thể bị đau lưng có thể đạp xe?

Thông tin: You don’t carry the weight of your toàn thân on your feet when cycling. It is also a good size for people with a pain in your feet or your back.

Tạm dịch: Bạn không phải gánh trọng lượng khung người trên đôi chân của mình khi đấm đá xe. Nó cũng chính là một hình thức tốt cho người bị đau ở cẳng chân hoặc lưng của bạn.

27. If you vì chưng too quickly, it can have bad effects.

Chuyện gì vẫn xảy ra nếu khách hàng đạp xe vượt nhanh?

Thông tin: Doing too quickly can have bad effects.

Tạm dịch: Đạp xe vượt nhanh hoàn toàn có thể có tác dụng xấu.

Dịch đoạn văn:

Cùng với chạy bộ và bơi lội, sút xe là vẻ ngoài tập thể dục trọn vẹn tốt nhất. Nó có thể giúp bức tốc sức khỏe khoắn và tích điện của bạn, sở hữu lại cho mình một trái tim khỏe mạnh hơn. Bạn không phải gánh trọng lượng khung người trên đôi chân của bản thân mình khi đạp xe. Nó cũng chính là một hiệ tượng tốt cho những người bị đau ở cẳng chân hoặc sườn lưng của bạn. Các bạn nên bước đầu sở ham mê của mình. Đạp xe quá nhanh rất có thể có công dụng xấu.

Bạn yêu cầu đạp xe hai lần hoặc ba lần một tuần. Nếu khách hàng thấy bản thân bị đau, các bạn sẽ dừng lại với nghỉ ngơi.

C

VI

28. When did you start your hobby?

Cấu trúc câu hỏi với từ nhằm hỏi: “Wh/H + trợ cồn từ + S + V_nguyên thể?

Tạm dịch: Bạn bắt đầu sở thích của khách hàng khi nào?

29. We have asked people khổng lồ donate books & clothes for the poor children so far.

Dấu hiệu: “so far” –“gần đây”

Cách dùng: diễn đạt hành đụng đã xảy ra trong vượt khứ và còn tiếp diễn đến hiện tại/ hiệu quả còn ở hiện tại.

Cấu trúc: S + have/ has + Ved/VP2

Tạm dịch: công ty chúng tôi đã hỏi mọi bạn để quyên góp sách và xống áo cho trẻ em nghèo ngay gần đây.

30. I think that in the future, people will take up more outdoor activities.

Cách dùng: biểu đạt hành động sẽ xảy ra trong tương lai, dự đoán phụ thuộc ý kiến cá nhân

Cấu trúc: S + will/ won’t + V_nguyên thể.

Tạm dịch: Tôi nghĩ trong tương lai mọi bạn sẽ ban đầu theo xua đuổi nhiều vận động ngoài trời hơn.

31. My best friend doesn’t lượt thích mountain climbing because he’s afraid of heights.

S + V + because + S + V: vày vì…

Tạm dịch: đồng bọn của tôi không ưa thích leo núi vày cậu ấy sợ rất nhiều nơi bên trên cao.

VII

32. He is the kindest man (that) she has ever met.

S + have/ has + never + Vp2 such + (a/an) + adj + N before

= N + tobe + tính từ so sánh hơn độc nhất + (that) + S + have/ has + ever + Vp2

Tạm dịch: Cô ấy chưa từng gặp một người bọn ông tốt như vậy trước đó.

= Anh ấy là người lũ ông tốt nhất có thể mà cô ấy đã từng gặp.

33. 33. He collects toy cars as a hobby.

V + as + N: làm đồ vật gi như loại gì

collect toy cars as a hobby: sưu tầm xe hơi đồ đùa như một sở thích

Tạm dịch: sở thích của anh ấy là sưu tầm ô tô đồ chơi.

= Anh ấy sưu tầm ô tô đồ chơi như một sở thích.

34. You don’t need to lớn finish the work today.

don’t need + lớn V_nguyên thể: không phải làm gì

Tạm dịch: Nó là không cần thiết để trả thành các bước hôm nay.

= các bạn không cần hoàn thành quá trình hôm nay.

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề thi học tập kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: tiếng Anh new lớp 7

Thời gian làm cho bài: phút

(Đề thi số 1)

I. Circle the letter A, B, C or D lớn indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

1. A. Map B. Hat C. Cap D. What

2. A. Sort B. Bottle C. Roll D. Coffee

3. A. Daughter B. Sauce C. Aunt D. Laundry

4. A. Was B. Walk C. Water D. Wall

5. A. Morning B. Forget C. Pork D. Forty

II. Choose the best word or phrase (A, B, C or D) to lớn complete each sentence below.

1. “………! Can you tell me the way to the food shop?”

A. Thank you B. All right C. Listen D. Excuse me

2. …………… that street and the food siêu thị is at the next corner.

A. Go along B. Turn right C. On the left D. Turn on

3. I don’t often go to lớn school by bus because it ………… a lot of time. Riding a bicycle is healthier.

A. Spends B. Has C. Takes D. Gets

4. The doctor says my father will become ill ……………. He stops smoking.

A. Until B. When C. Unless D. If

5. He bought …………. Books và then left for home.

A. Much more B. A few C. A lot D. A little

6. Ngoc ……………. Eating fast food because it’s not good for her health.

A. Likes B. Loves C. Hates D. Enjoys

7. If you want khổng lồ live long, you………….eat much red meat.

A. Should B. Needn’t C. Have lớn D. Shouldn’t

8. Don’t read in bed, …………. You’ll harm your eyes.

A. Or B. If C. But D. Yet

9. I ………..playing board games interesting because I can play them with my friends.

A. Think B. Find C. Say D. Tell

10. Before moving khổng lồ Ha Noi, my parents ……………in Ha Nam.

A. Have lived B. Have been living C. Lived D. Live

III. Match a question in column A with a correct answer in column B.

Column A Column B

1. Can I help you?

A. I’d like some rice.

2. How much beef vị you want?

B. Two dollars.

3. What vày you need?

C. A dozen, please.

4. How many eat would you like?

D. Yes. I’d lượt thích some green tea.

5. How much is loaf of bread?

E. One kilo, please.

Answer:

1-

2-

3-

4-

5-

IV. Write the correct khung of each verb in brackets to lớn complete the following sentences.

1. Lan và her father (visit) …………….. The Temple of Literature last week.

2. America (discover) ……………….by Christopher Columbus.

3. They (not start) ……………….the project yet.

4. My brother hates (do) ………………the same things day after day.

5. My brother usually (go) …………………fishing in his không tính tiền time.

V. Choose a suitable word from the box to fill in each gap khổng lồ complete the passage.

sang competition enjoys bought on

Minh’s hobby is singing. She (1) ……………… singing very much. When her brother (2) ………………… a karaoke phối last month, Minh was so glad that she (3) ………………….. Every day after dinner. She likes lớn sing only English songs. In fact, she has already sung all the songs found (4) ………………… the karaoke discs. Minh is singing in the karaoke (5) ……………….. Organized by the RC Center this Saturday. Her family is going there to tư vấn her.

VI. Read the passage & choose the best answer.

You can recycle many types of glass. Glass food và beverage containers can be reused và recycled many times. (In fact, only bulbs, ceramic glass, dishes and window glass can’t be recycled.)

Glass is made from soda ash, sand and lime. If it’s thrown away, it stays there indefinitely because glass never breaks down into its original ingredients. Lớn be recycled, glass is sorted by color, crushed into small pieces & melted down into a liquid. Then, it is molded into new glass containers.

1. Which of the following can be recycled?

A. Glass food & beverage containers B. Bulbs

C. Dishes and window glass D. Ceramic glass

2. What does the word “reused” in line 2 mean?

A. Use something again. B. Use all of thing

C. Throw something away D. Not buying things which are over packed

3. Glass ………………….

A. Is made from soda ash, sand & lime

B. Stays there indefinitely if it’s thrown away

C. Never breaks down into its original ingredients

D. All are correct

4. What does the word “its” in line 5 refer to?

A. Glass B. Dash C. Sand D. Lime

5. When people recycle glass, they ………………..

A. Sort it by màu sắc and crush it into small pieces

B. Melt it into containers

C. Mold it into containers

D. All are correct

VII. Make sentences using the words & phrases given.

1. He/ has/ flu/./ he/ keep/ sneezing/ coughing/.

....................................................................................

2. Listen/ music/ in/ free/ time/ is/ my/ favourite/ hobby/.

....................................................................................

3. My brother/ enjoy/ play/ piano/ when/ he/ young/.

....................................................................................

4. In/ future/,/ I travel/ around/ Viet Nam.

....................................................................................

5. Nhung/ already/ finish/ the homework/.

....................................................................................

VIII. Rewrite each of the following sentences in such a way that means exactly the same as the sentence printed before it.

1. The painting is bigger than the photograph. (not as …as)

The photograph ...........................................................................

2. They sell tickets at the gate of the tourist site.

Tickets ..............................................................................

3. The market does not have any carrots.

There ............................................................................

4. They didn’t go camping yesterday because it rained heavily.

Because of ...........................................................................

5. Be careful or you’ll hurt yourself.

If you are ...........................................................................

Đáp án & Thang điểm

I. Circle the letter A, B, C or D khổng lồ indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

1. D 2. C 3. C 4. A 5. B

II. Choose the best word or phrase (A, B, C or D) lớn complete each sentence below

1. D 2. A 3. C 4. C 5. B

6. C 7. D 8. A 9. B 10. C

III. Match a question in column A with a correct answer in column B.

1. D 2. E 3. A 4. C 5. B

IV. Write the correct khung of each verb in brackets lớn complete the following sentences.

1. Visited 2. Was discovered 3. Haven’t started

4. Doing 5. Goes

V. Choose a suitable word from the box lớn fill in each gap khổng lồ complete the passage.

1. Enjoys 2. Bought 3. Sang trọng 4. On 5. Competition

VI. Read the passage & choose the best answer.

1. A 2. A 3. D 4. A 5. D

VII. Make sentences using the words và phrases given.

1. He has flu. He keeps sneezing & coughing.

2. Listening to lớn music in the không lấy phí time is my favourite hobby.

3. My brother enjoyed playing the piano when he was very young.

4. In the future, I’ll travel around Viet Nam.

5. Nhung has already finished all the homework.

VIII. Rewrite each of the following sentences in such a way that means exactly the same as the sentence printed before it.

1. The photograph is not as big as the paiting.

2. Tickets are sold at the gate of the tourist site.

3. There are not any carrots in the market.

4. Because of the heavy rain, they didn’t go camping yesterday.

5. If you are not careful, you’ll hurt yourself.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi thân học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Môn: tiếng Anh new lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: phút

(Đề thi số 1)

A. PRONUNCIATION:

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from others.

1. A. Washed B. Watched C. Looked D. Closed

2. A. Sugar B. Scared C. Shy D. Surprise

3. A. Late B. Gate C. Hilarious D. Hate

4. A. House B. Hour C. Horrible D. Horror

5. A. Fight B. Sight C. Religious D. Light

B. GRAMMAR and VOCABULARY

I. Give the right khung of the words in brackets

1. Her……………………..was excellent (PERFORM)

2.

Xem thêm: Chân Váy Vàng Kết Hợp Với Áo Màu Gì, 10+ Cách Phối Trang Phục Đẹp Với Màu Vàng

Many………………...... Activities are held every year. (CULTURE)

3. Birthday is a family………………………. (CELEBRATE)

4. The football match was very………………………… (ECXITE)

5. I am………………….. That he won the prize (AMAZE)

II. Choose the best answer lớn complete the sentences

1, We should have a ……………… check-up every six months.

A. Medical B. Medicine

C. Hospital D. Aspirin

2, ba is ……………… in his medical record at the moment.

A. Fill B. Fills

C. To fill D. Filling

3, They ....................... In that factory since last Monday.

A. Didn"t work B. Worked

C. Haven"t worked D. Work

4, How ……………… are you? 1.5 meter in height.

A. High B. Tall

C. Height D. Long

5, What was ……………… with her?

A. Problem B. Matter

C. Wrong D. Feeling

6, People feel ……………… when they catch the cold.

A. Pleasant B. Unpleasant

C. Pleased D. Unpleased

7, She has a pain ……………… her back.

A. On B. In

C. At D. With

8, I ……………… for class.

A. Am never late B.am late never

C. Late am never D. Never am late

9, That work is good ……………… him.

A. For B. At

C. With D. On

10, The car is different ……………… mine.

A. With B. From

C. To D. For

III. Make questions for the underlined parts .

1, The Robinsons visited Ho bỏ ra Minh city a few weeks ago.

……………………………………………………………………………………….

2, She bought a lot of different gifts for her friends.

……………………………………………………………………………………….

3, My vacation in Nha Trang was very wonderful.

……………………………………………………………………………………….

4, Lan has hung the poster on the wall.

……………………………………………………………………………………….

5, They ate lunch in a famous restaurant with their friends.

……………………………………………………………………………………….

C. READING: Read the passage and answer the questions below

Yesterday was Sunday. We didn’t work. We all stayed at home. In the morning my father planted some trees và then watered them. He always likes doing the gardening. My mother tidied our house then cooked a good lunch. I watched TV then helped my mother with the housework. I cleaned the floor & dusted the furniture. My brother listened to music. In the afternoon one of my father’s friend visited us. They talked và played chess together. My brother pained a nice picture. I learned my lessons. We were busy all day but everybody was very happy.

1. Why did they stay at home yesterday?

………………………………………………………..

2. What did her father do in the morning?

………………………………………………………..

3. Did she help her mother with the housework?

………………………………………………………..

4. Who visited them in the afternoon?

………………………………………………………..

5. Were they happy on that day?

………………………………………………………..

D. WRITING

Rewrite the sentences with the same meaning

1. The distance from Ha Noi to nhì Phong is about 100 km

→ It is about……………………………………………………………………………………………………

2. What is the distance between nhì Duong to Hue?

→ How……………………………………………………………………………………………………

3. She usually walked khổng lồ school last year.

→ She used……………………………………………………………………………………………………

4. Although he studied hard, he didn’t pass the exam

→ Despite……………………………………………………………………………………………………

Đáp án và Thang điểm

A. PRONUNCIATION:

1. D 2. B 3. C 4. B 5. C

B. GRAMMAR và VOCABULARY

I. Give the right khung of the words in brackets

1. performance

2. cultural

3. celebration

4. exciting

5. amazed

II. Choose the best answer to complete the sentences

1. A 2. D 3. C 4. B 5. C
6. B 7. A 8. A 9. A 10. B

III. Make questions for the underlined parts .

1. When did the Robinsons visit hcm city?

2. What did she buy for her friends?

3. How was your vacation in Nha Trang?

4. Where has Lan hung the poster?

5. Who did they eat lunch in a famous restaurant with?

C. READING:

1. Yesterday was Sunday.

2. Planting and watering some trees.

3. Yes, she did.

4. One of her father’s friend.

5. Yes, they were.

D. WRITING

1. It’s about 100km from Hanoi to nhị Phong

2. How far is it from hai Duong to Hue?

3. She used lớn walk to lớn school last year.

4. Despite studying hard, he didn’t pass the exam.

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Môn: giờ đồng hồ Anh mới lớp 7

Thời gian làm cho bài: phút

(Đề thi số 1)

A. READING COMPREHENSION:

I. Read the passage và decide if the statement is True or False.

In Britain, the climate is not very good. There are very few hot days & it rains a lot. Because of this, people spend a lot of time at home. Generally, British homes have a lot of furniture in them, carpets on the floors and heavy curtains.

Many houses in Britain are old. Many of them are over one hundred years old. Often, they vì chưng not have enough insulation and the heat goes out through the windows, the doors & up the chimney.

Because of the climate, people in Britain have to send a lot of money on heating. Many houses have special system called “central heating”. The heats all the rooms and, at the same time, heats the hot water. Houses without central heating often have gas, electric or coal fires. The rooms in most British houses are quite small.

New houses are much better. They have two layers of glass in the windows to stop the heat going out.

............. 1. The weather is not very good, so British people spend much time at home.

............. 2. The heat goes out through the windows, the doors và up the chimney.

............. 3. People have to spend a lot of money on heating because the climate is quite bad.

............. 4. Houses without central heating rarely have gas, electric or coal fires.

............. 5. New houses usually have two layers of glass in the windows to stop the heat going out.

II. Read the text about Kirsten Dunst & answer the questions that follow.

Kirsten Dunst was born in New Jersey , USA, in 1982. Her acting career began at the age of three when she appeared in her first TV advert. She made her film debut with a small part in Woody Allen’s new york Stories (1989).

In 1994, she got her big break in Interview with the Vampire, performing with famous megastars Brad Pitt and Tom Cruise. Her performance as a creepy kid earned her Golden Globe nomination, the MTV Award for Best Breakthrough Performance and the Saturn award for Best Young actress.

Over the next few years, she started in more hit movies including Little Women (1994), Jumanji (1995), the thắm thiết Get Over It (2001) & Mona Lisa Smile with Julia Roberts (2003). However, her most successful films are the Spider-Man film (2002-2004) with Tobey Maguire, where she plays the parts of superhero Spider-Man’s girlfriend, Mary Jane.

1. When and where was Kirsten Dunst born?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. What was the first film?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. What part did she play in Interview with the Vampire?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. What awards did she win for her performance in Interview with the Vampire?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

5. What are her most successful films?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

B. WRITING:

I. Make questions for the underlined parts.

1. It is about two kilometers from my house to lớn school?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. He goes khổng lồ work by car.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. It took me twenty minutes to lớn walk lớn school.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. We will go to the Flower Festival in domain authority Lat next year.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Complete the sentences with the correct khung of the words in brackets.

1. I love the .......................................... Of folk songs.(PERFORM)

2. We held the Mid-Autumn festivals in ...................................house. (CULTURE)

3. The Thanksgiving is a .........................................festival. (SEASON)

4. He had an accident last week because he drove........................(CAREFUL)

III. Rewrite the sentences, using the words given.

1. The distance from my house khổng lồ Ha Noi is over 20 kilometers.

→It’s……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. My brother often watched TV in his free time last year, but he no longer does it.

→My brother used……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. People in the countryside will use much biogas in the future.

→Much……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. These flowers are Lan’s.

→These are……………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án & Thang điểm

A. READING COMPREHENSION:

I. Read the passage and decide if the statement is True or False.

1. T 2. T 3. F 4. F 5. T

II. Read the text about Kirsten Dunst và answer the questions that follow.

1. She was born in USA in 1982

2. It was new york stories.

3. She played the part of a creepy kid.

4. She won the MTV award for Best Breakthrough Performance & the Saturn award for Best Young Actress.

5. Her most success films are the Spider-Man films.

B. WRITING:

I. Make questions for the underlined parts.

1. How far is it from your house to lớn school?

2. How does he go to lớn school?

3. How long did it take you lớn walk to school?

4. When will you go to the Flower Festival in da Lat?

II. Complete the sentences with the correct form of the words in brackets.

1. performance(s) 2. cultural 3. seasonal 4. carelessly

III. Rewrite the sentences, using the words given.

1. It’s over 20 kilometers from my house khổng lồ Ha Noi.

2. My brother used to lớn watch TV in his không tính tiền time last year.

3. Much biogas will be used in the countryside in the future.

4. These are Lan’s flowers.

....................................

....................................

....................................

Trên đây là phần bắt tắt một số trong những đề thi trong những bộ đề thi giờ đồng hồ Anh mới lớp 7 năm học tập 2022 - 2023 học tập kì 1 với Học kì 2, để xem tương đối đầy đủ mời quí độc giả lựa chọn 1 trong những bộ đề thi ngơi nghỉ trên!