Đề thi vào lớp 10 chuyên Anh của tp. Hồ chí minh luôn được tiến công giácao về độ cực nhọc so với khá nhiều địa phương khác. Sau đây làđáp án cùng lời giải ví dụ cách giải đề thi vào 10 chăm Anh của tp.hcm năm học 2016-2017.

Bạn đang xem: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh tphcm 2016

Tuy là đề thi từ bỏ các thời gian trước (năm học 2016-2017), đề thi vào 10 siêng Anh TP.HCM vẫn luôn luôn được review là một đề khó, với trọng lượng khủng vào khi những thí sinh chỉ tất cả 120 phút làm cho bài. Đề thi không bao gồm câu viết luận, yêu ước thí sinh cầm rất vững vàng các kết cấu được ôn trong số kì thi siêng Anh vào 10. Bây giờ, hãy thuộc Sprout From Ground thử sức và mày mò kĩ đề thi này nhé!

(Tải đề thi, đáp án và phân tích ở cuối trang này)

*
Phân tích đề thi vào 10 chăm Anh tp.hcm 2016-2017
Contents hide
1I. CHOOSE THE CORRECT ANSWER to FILL IN THE BLANK. (15 PTS)
2II. CHOOSE THE WORD OR PHRASE THAT BEST FITS EACH SPACE IN THE FOLLOWING PASSAGE. (15 PTS)
3III. READING
4IV. IDENTIFY THE FIVE (5) MISTAKES IN THE FOLLOWING PARAGRAPH & CORRECT THEM. (5PTS)
5V. SUPPLY THE APPROPRIATE FORMS OF WORDS IN THE BRACKETS (10 PTS)
6VI. SUPPLY EACH BLANK WITH ONE SUITABLE WORD. (15 PTS)
7VII. REWRITE THE FOLLOWING SENTENCES WITHOUT CHANGING THE MEANING. (20 PTS)
8Link sở hữu về:

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 trung học phổ thông TP HỒ CHÍ MINH | NĂM HỌC 2016-2017MÔN: TIẾNG ANH (Môn chuyên)Thời gian làm cho bài: 120 phút, không kể thời hạn phát đề

I. CHOOSE THE CORRECT ANSWER to lớn FILL IN THE BLANK. (15 PTS)

1. Would you mind if I ___ off the television?A. Turn B. Turned C. Turning D. Had turnedÞ Would you mind + if + S + Ved +…: hỏi xin phép một giải pháp lịch sựÞ vì chưng you mind + if + S + Vpresent + …: hỏi xin phép một cách lịch sựÞ Would/Do you mind + Ving +…: yêu mong ai đó một biện pháp lịch sự

2.Grace knows a lot about Web kiến thiết though she ____ it.A. Has never studiedB. Had never studiedC. Never studiedD. Will never studyÞHành cồn chưa bao giờ học kéo dãn dài từ vượt khứ cho đến tận hiện nay tạiÞDùng thì bây giờ hoàn thành

3.It’s a waste of time ___ Olga lớn help because she is too busy.A. To lớn askB. You askC. Being askedD. AskingÞIt’s a waste of time doing Sth: thật tiêu xài thời gian thao tác làm việc gì đó

4.If Jane ____ 3 years older, she ___ after her own pet dog.A. Were – could lookB. Was – can lookC. Had been – would lookD. Is – would lookÞCâu đk loại 2 miêu tả một điều kiện không có thật ở hiện tại: If + S + were/Ved+…, S + would + Vinfi+…

5.The poster was prepared by that artist, _____ had been the creator of many original ones.A. WhoB. ThatC. HeD. WhichÞMệnh đề quan lại hệ. Ở đây tất cả the artist là fan nên ta chọn who

6.Dammon’s suit was _____ that we could not help laughing at him.A. Such funnyB. Too funnyC. A little funnyD. SuchÞS + be + too +adj + (for sbd) to bởi sth: vượt … để làm gìÞS + be + such + (a/an) +adj + N + that + S + V+…: quá … đến nỗi

7.The room was very noisy, _____ I hardly heard myself talking to lớn others.A. ThereforeB. HenceC. SoD. ConsequentlyÞChọn C vì quy tắc dấu trong tiếng Anh:– cùng với therefore, hence, consequently thì phải tất cả dạng clause 1, ____, clause 2 hoặc clause 1; ____, clause 2– với and: clause 1, ____ clause 2 hoặc clause 1; ____ clause 2

8.Sarah proposed that we ___ out to the waters of Bala Lake to lớn learn some basic skills of paddling.A. HeadB. Would headC. HeadedD. Might headÞS + propose/suggest/advice/insist/recommend/order/request/urge/… + that + S + (should) + Vinfi+….

9. Essays ____ in, we all felt relieved & ready for the term break.A. Were handedB. HandingC. HandedD. Had been handedÞThì thừa khứ kết thúc để diễn đạt 1 hành vi xảy ra trước một hành động trong vượt khứ. Hành vi xảy ra trước phân chia ở thì quá khứ trả thành, hành động xảy ra sau phân tách ở thì quá khứ đơnÞPassive Voice của vượt khứ trả thành: had been +PII

10.Not until ___ the cartoonist ___ why he was popular with the public.A. Did I meet – that I realizedB. I met – that I could realizeC. Had I met – could I realizeD. I had met – did I realizeÞNot only + clause/time + auxi + S + V

11.The young man was staggering along the street as if he ___ some alcohol.A. DrankB. Was drinkingC. Had drunkD. Would drinkÞS + V thừa khứ +… + as if/as though + S + had + PII: trường hợp giả định sinh sống quá khứ, biểu đạt một hành động xảy ra trước một hành động

12.Having a few good friends can have good influence on one’s ____ health.A. SentimentalB. FeelingC. AffectionD. EmotionalÞsentimental health: sức khỏe về khía cạnh tình cảm

13. An ____ psychologist will deliver a tốc độ at the parents’ meeting this weekend.A. EffectiveB. Eminent C. Erratic D. ErroneousÞ effective: hiệu quảeminent: gồm tiếngerratic: không đáng tin cậyerroneous: không đúng lầm

14. Though it was not his own work, the student sent the article lớn two publishers without _____ lớn his professor.A. Reference  B. Preference C. Deference D. InterferenceÞ reference to sbd: sự hỏi chủ ý của ai

15. In the silence of the dining-room, only the ___ of cutlery was heard.A. Pattering B. Rustling C. Rattling D. ClatteringÞ pattering: giờ đồng hồ tí tách, lộp độp của mưaÞ rustling: giờ xào xạc, sột soạtÞ rattling: tiếng kêu lạch cạch, nổ lốp bốp, rơi lộp bộpÞ clattering: giờ lách cách, rất ít xoảngÞ cutlery: cỗ dao nĩa bày trên bàn ăn

16. The little boy injured at a ___ of speed while he was riding his bike.A. Pass B. Start C. Break D. BurstÞ at a burst of speed/applause/laughter: sự tăng bất ngờ đột ngột cái nào đấy trong thời gian ngắn

17. It was widely claimed that watching TV too much may lead to lớn headache and eye _____.A. Tension B. Intensity C. Extension D. StrainÞ eye strain: sự căng thẳng mệt mỏi của mắt

18. The oto was running so fast that I could hardly ____ a glimpse of the man sitting next khổng lồ the driver.A. Launch B. Catch C. Cast D. SendÞ catch a glimpse of: chú ý lướt qua

19. Motorists should not get ___ violating laws such as speeding or running through red lights.A. Away with B. Out of  C. Off with D. Up onÞ get out of: trốn tránh không làm gìÞ get away with: thành công tránh bị phạtÞ get off with: bước đầu một quan hệ tình dục cùng với ai đóÞ get up on: đã có được hoặc cố gắng đạt được cái gì bằng việc vòi vĩnh; nạp năng lượng trộm

20. Theodor was very delighted to see his old friends again; he gave her such a _____ handshake.A. Firm B. Close C. Steady D. BigÞ firm handshake: cái bắt tay chặt

21. It is ______ that South Africa is a leading country in exporting diamonds.A. human nature B. Without saying C. Common knowledge D. SayingÞ It’s common knowledge that …: Điều mà ai cũng biết sẽ là …

22. Martha Wells, who is a very good counselor at my school, can ____ some very good advice.A. Turn up for B. Put off withC. Come up with D. Go in forÞ Turn up: xảy ra, đến, xuất hiệnÞ Put off: hoãn lại, để chậm rãi lạiÞ Come up with: gửi raÞ Go in for: thâm nhập chơi, mê, đam mê, ưa chuộng

23. The new series of comic books ____ for children from 5 to lớn 11 years old.A. Meet B. Suit C. Convenience D. CaterÞ Cater for: hỗ trợ những gì ai đó ý muốn hoặc cần

24. ______, the power nguồn was cut, và the audience felt panicked & started running out of the theatre.A. In a nutshell B. All of a sudden C. At no time D. Without cautionÞ All of a sudden: Đột nhiên, ko báo trướcÞ In a nutshell: nói tóm lạiÞ At no time: không lúc nàoÞ Without caution: ko 1 lời cảnh báo

25. I suggested some activities for the team, but my teammates ____ of them all.A. Disagreed B. Ridded C. Deprived D. DisapprovedÞ Disapprove of: không tán thành, bội phản đối, chêÞ Disagree with sbd on sth: không gật đầu đồng ý với ai về dòng gìÞ Rid of: giải thoátÞ Deprive sbd/sth of sth: mang đi vật gì của ai/cái gì

26. The teacher called Michael “a walking dictionary” và that ____ stuck.A. Title B. Brand C. Label D. TagÞ Title: tiêu đềÞ Brand: mến hiệuÞ Label: nhãn, nhãn hiệuÞ Tag: thẻ ghi tên

27. – Speaker 1: Would you lượt thích another cup of tea? – Speaker 2: ______A. Thank you! B. I vì chưng C. Yes, please D. That’s alrightÞ Would you like ____? – Yes, please

28. The conductor asked me twice ____ my card.A. If I had tapped  B. Whether I have tappedC. Did I tap D. Had I tappedÞ Reported Speech: câu gián tiếp yêu mong lùi thì và cần sử dụng if/whether khi câu thẳng là câu hỏi nghi vấn

29. You cannot borrow the book at the same time. Please take ___ to have it, two weeks for each.A. Turns B. Time  C. Risk D. InterestÞ Take time: từ từ

30. You _____ in the preparation course because I can see no name lượt thích yours here.A. Would not have enrolled B. Mustn’t have enrolledC. Ought not have enrolled D. Couldn’t have enrolledÞ Could/may/might + have + PII: chỉ một tài năng trong thừa khứÞ Should/ought lớn + have + PII: có một bổn phận, trách nhiệm được đến là xẩy ra ở thừa khứ nhưng bởi vì một lí vày nào đó mà đã không xảy raÞ must + have + PII: duy nhất sự suy luận phải chăng trong quá khứ

II. CHOOSE THE WORD OR PHRASE THAT BEST FITS EACH SPACE IN THE FOLLOWING PASSAGE. (15 PTS)

The Yellowstone National Park is also (1) ____ lớn a number of wildlife species, including wolves, grizzlies, elk and bison, all (2) ____ in their natural habitats. To those who come lớn visit this park, it offers a number of attractions and activities lượt thích hiking, boating, cycling và wildlife (3) ____. If you have a(n) (4) ____ interest in history, geology và geography, this park is a treasure cove waiting lớn be explored with its dramatic landscape that includes canyons, falls, geysers & water (5) ____ that you wouldn’t find anywhere else in the world. Out of all the wonderful places you can plan to lớn visit this summer, the Yellowstone National park is the most amazing of all & definitely a must-visit (6) ____ on your travel list.

Before you arrive you need to lớn decide where khổng lồ stay. Yellowstone Park offers many options when it (7) ____ lớn staying overnight. You can stay in the park proper via camping, or stay in a modern facility such as the Old Faithful Inn. In the summer you have nine lodging facilities to choose from with over 2,000 available rooms. You can also choose khổng lồ stay in a more modest cabin on the east side of the park that contains (8) ____ 500 rooms. Keep in mind that if you plan to lớn stay at any hotel or cabin or lodge in the Yellowstone Park region you must attempt lớn book at least 6 months (9) ____. Rooms get filled up very quickly due lớn limited (10) ____. Staying in Yellowstone National Park is an authentic American Great West experience which will (11) ____ và engage visitors (12) _____ all ages và backgrounds. With this (13) _____, Yellowstone lodgings do not have televisions, wireless internet or radios in the rooms or cabins, but telephones are available in most khách sạn and lodge rooms. (14) ______, because temperatures rarely reach beyond the 80 degrees Fahrenheit, hotels và cabins vì not have air conditioning; however, fans are (15) ______.

1. A. Home B. Homage C. Native D. SettingÞ Be trang chủ to: là địa điểm sinh sinh sống choÞ Homage: lòng kính trọng, sự tôn kínhÞ Native: nằm trong địa phương, địa bànÞ Setting: thiết lập đặt

2. A. Are found B. Finding C. Found D. Will be foundÞ Found: được tìm thấy, dạng rút gọn mệnh đề của which are found

3. A. Viewing B. Looking C. Gazing D. LocatingÞ Viewing: nhìn ngắm

4. A. Enormous B. Abundant C. Glorious D. AvidÞ Enormous: lớn lớn, khổng lồÞ Abundant: nhiều hơn mức đủ, nhiềuÞ Glorious: vinh quang, vẻ vang, huy hoàng, rực rỡ, lộng lẫyÞ Avid: khao khát, thèm muốn

5. A. Sections B. Partitions  C. Bodies D. UnitsÞ Waters bodies: các sinh đồ dưới nướcÞ Section: khúc, bộ phậnÞ Partition: sự phân chia, chia cắt, phần được chiaÞ Unit: 1-1 vị

6. A. Spot B. Dot C. Sight D. ZoneÞ Must-visit spot: địa điểm cần đếnÞ Dot: chấmÞ Sight: cảnh tượngÞ Zone: khu vực

7. A. Introduces B. Comes  C. Reaches D. HappensÞ When it comes to _____: khi nhắc đến, khi nhắc đến

8. A. Almost B. Mostly C. Most D. UtmostÞ Almost: gầnÞ Mostly: hầu hết, nhà yếuÞ Most: nhiều, đa sốÞ Utmost: vô cùng, rất kì

9. A. In balance B. At hand C. On offer D. In advanceÞ In advance: trướcÞ At hand: có thứ nào đấy sẵn vào tayÞ On offer: bao gồm sẵnÞ In balance: số tiền dự tính chi trong ngân sách chi tiêu không được nhiều hơn số tiền sẽ chi trong một khoảng thời hạn nào đó

10. A. Sensibility B. Knowledge C. Chance D. AvailablilityÞ Sensibility: sự nhạy bén cảmÞ Knowledge: kiến thứcÞ Chance: cơ hộiÞ availability: sự gồm sẵn

11. A. Inspect  B. Inspire C. Include D. IncreaseÞ Inspect: xem xét kĩ, kiểm tra, thanh traÞ Inspire: truyền cảm hứngÞ Include: bao gồmÞ Increase: tăng

12. A. At B. In C. Of  D. AboutÞ Of all ages và backgrounds: từ phần nhiều lứa tuổi, tầng lớp

13. A. As example B. At times C. In mind D. On averageÞ With this in mind: với ý tưởng, suy nghĩ, chủ kiến này vào đầu

14. A. Supposedly B. Similarly C. Differently D. CheerfullyÞ Supposedly: mang lại là, giả sử làÞ Similarly: tương tựÞ Differently: khác biệtÞ Cheerfully: Một cách hào hứng

15. A. Phối B. Put C. Presented D. ProvidedÞ Provide: cung cấp

III. READING

A. READ THE PASSAGE và CHOOSE THE BEST ANSWERS to lớn THE QUESTIONS. (10 PTS)When Jules Verne wrote Journey khổng lồ the Center of the Earth in 1864, there were many conflicting theories about the nature of the Earth’s interior. Some geologists thought that it contained a highly compressed ball of incandescent gas, while others suspected that it consisted of separate shells, each made of a different material. Today, well over a century later, there is still little direct evidence of what lies beneath our feet. Most of our knowledge of the Earth’s interior comes not from mines or boreholes, but from the study of seismic waves – powerful pulses of energy released by earthquakes.

The way that seismic waves travel shows that the Earth’s interior is far from uniform. The continents và the seabed are formed by the crust – a thin sphere of relatively light, solid rock. Beneath the crust lies the mantle, a very different layer that extends approximately halfway to the Earth’s center.Therethe rock is the subject of a battle between increasing heat và growing pressure.

In its high levels, the mantle is relatively cool; at greater depths, high temperatures make the rock behave more like a liquid than a solid. Deeper still, the pressure is even more intense, preventing the rock from melting in spite of a higher temperature.

Beyond a depth of around 2,900 kilometers, a great change takes place & the mantle gives way khổng lồ the core. Some seismic waves cannot pass through the core và others are bent byit. From this & other evidence, geologists conclude that the outer bộ vi xử lý core is probably liquid, with a solid center. It is almost certainly made of iron, mixed with smaller amounts of other elements such as nickel.

The conditions in the Earth’s chip core make it a far more alien world than space. Its solid iron heart is subjected to unimaginable pressure và has a temperature of about 9,000oF. Although scientists can speculate about its nature, neither humans nor machines will ever be able khổng lồ visit it.

1. What is the main idea of the passage?A. Jules Verne’s supposition of the Earth’s center.B. The Earth’s interior through the study of seismic waves.C. The comparison between the Earth’s core and the outer space.D. The depth & the temperatures at the Earth’s interiorÞ When Jules Verne wrote Journey khổng lồ the Center of the Earth in 1864, there were many conflicting theories about the nature of the Earth’s interior. Some geologists thought that it contained a highly compressed ball of incandescent gas, while others suspected that it consisted of separate shells, each made of a different material. Today, well over a century later, there is still little direct evidence of what lies beneath our feet. Most of our knowledge of the Earth’s interior comes not from mines or boreholes, but from the study of seismic waves – powerful pulses of energy released by earthquakes.

2. What is today’s nichest source of information about the Earth’s interior for geologists?A. Boreholes B. Shells  C. Seismic waves  D. MinesÞ Most of our knowledge of the Earth’s interior comes not from mines or boreholes, but from the study of seismic waves – powerful pulses of energy released by earthquakes (p1)

3. The word “conflicting” in paragraph 1 is closest in meaning to lớn ____A. Controlling B. Important C. Outdated D. OpposingÞ Conflicting: đối lập, mâu thuẫnÞ Controlling: chínhÞ Important: quan trọngÞ Outdated: lỗi thờiÞ Opposing: đối lập

4. The word “there” in paragraph 2 refers to the ______A. Mantle B. Crust C. Seabed D. Earth’s centerÞ Beneath the crust lies the mantle, a very different layer that extends approximately halfway lớn the Earth’s center. There the rock is the subject of a battle between increasing heat and growing pressure. (p2)

5. Which of the following is a primary characteristic of the Earth’s mantle?A. Light, solid rock B. Uniformity of compositionC. Dramatically increasing pressure D. Compressed, incandescent gasÞ The way that seismic waves travel shows that the Earth’s interior is far from uniform. The continents and the seabed are formed by the crust – a thin sphere of relatively light, solid rock. Beneath the crust lies the mantle, a very different layer that extends approximately halfway to the Earth’s center. There the rock is the subject of a battle between increasing heat & growing pressure. (p2)

In its high levels,the mantleis relativelycool;at greater depths, high temperatures makethe rockbehave more likea liquidthan a solid.Deeper still,the pressureis even more intense,preventing the rock from meltingin spite of a higher temperature. (p3)

6. Which of the following terms is NOT given a definition in the passage?A. Mantle B. Crust C. Seismic waves D. Outer coreÞ seismic waves – powerful pulses of energy released by earthquakes (p1)Þ the crust – a thin sphere of relatively light, solid rock (p2)Þ the mantle, a very different layer that extends approximately halfway to the Earth’s center (p3)Þ đưa ra định nghĩa về 3 có mang trênÞ the outer core is probably liquid, with a solid center => không hẳn định nghĩa

7. Which of the following statement is NOT true?A. At relatively great depths, the rock behaves more like a liquid than a solidB. Some seismic waves cannot pass through the coreC. Deeper down the Earth, the rock is melted due to high temperatureD. The outer core is liquid & the center is solidÞ … at greater depths, high temperatures make the rock behave more lượt thích a liquid than a solid… (p3)Þ … Some seismic waves cannot pass through the core and others are bent by it… (p4)Þ … Deeper still, the pressure is even more intense, preventing the rock from melting in spite of a higher temperature… => sâu rộng nữa, áp lực nặng nề lớn khiến đá ngừng chảy => C saiÞ … geologists conclude that the outer bộ vi xử lý core is probably liquid, with a solid center… (p4)

8. The phrase “gives way to” in paragraph 4 is closet in meaning khổng lồ _____.A. Runs along  B. Rubs against C. Turns into D. Floats onÞ Run along = give way to: nhường đường choÞ Rub against: cọ xát vàoÞ Turn into: trở thành, biến hóa thànhÞ Float on: trôi nổi trên

9. The word “it” in paragraph 4 refers toA. Vi xử lý core  B. Mantle C. Change D. DepthÞ Some seismic waves cannot pass through the core and others are bent by it

10. Why does the tác giả state in the last paragraph that the Earth’s core is ‘far more alien” than space?A. Government funds are not available lớn study the Earth’s coreB. Scientists aren’t interested in the characteristics of the Earth’s coreC. It is impossible khổng lồ go lớn the Earth’s chip core to vì chưng researchD. The Earth’s chip core is made of elements that are dangerous to humans.Þ Although scientists can speculate about its nature, neither humans nor machines will ever be able khổng lồ visit it. => nó bí mật hơn từ đầu đến chân ngoài hành tinh

B. READ THE FOLLOWING PASSAGE và CHOOSE THE CORRECT SENTENCES FROM A to F IN THE GIVEN danh mục TO FILL IN THE GAPS FROM 1 khổng lồ 5. THERE IS ONE EXTRA SENTENCE THAT YOU MUST NOT USE IN THE LIST. (10 PTS)

A good many technical people become irate when you call a computer a giant brain. They insist that a computer does only what thinking humans have planned lớn have it do.

Yet one authority states categorically: “A machine can handle information, it can calculate, conclude và choose; it can perform reasonable operations with information. A machine, therefore, can think.” Famous mathematician Norbert Wiener, of MIT, envisions a machine that can learn và will “in no way be obliged lớn make such decisions as we should have made, or will be acceptable to us.” (1) _________.

There is a popular anecdote about a computer programmer who, just for a lark, spent days setting up the machine to destroy itself, then watched delightedly as the computer dutifully proceeded to lớn commit suicide. (2) _______.

To me the controversy boils down to lớn a definition of the word think. There is no area in physiology that is less understood than the human brain. Practically all that is known is that the brain contains some ten billion tiny cells called neurons. (3) _________. The completely materialistic view is that neurons, along with an extraordinary network of nerve-communication lines, comprise all that is khổng lồ the brain. But such an explanation fails to tài khoản for how the brain originates thought.

(4) _______. The brain has roughly a million times as many components as the best computer. On the other hand, the difference may lie in a spiritual factor, embraced by religion. At any rate, a machine cannot exercise không lấy phí will or originate anything-not yet. Whether it ever will be still an xuất hiện argument.

Xem thêm: Những Địa Điểm Đi Chơi Buổi Tối Ở Hà Nội : 19+ Điểm Đến Hấp Dẫn, Thú Vị Nhất

Computers can already vày a lot of surprising things, which include predicting the weather. (5) ________, but this, as well as most of the other tasks now performed by the thinking machines, is routine, requiring thinking of a very low order.

A. Apparently neurons are elementary memory units, capable of storing the same kind of information “bits” that a machine can store.

B.The machine is able to lớn make forecasts by assimilating vast quantities of data

C.The machine is composed of different elements rather than memory units

D.If that machine could have thought, would it not have circumvented him?

E.Evidently, he thinks machines can think.

F.Probably the clearest differentiation between man và machine is a quantitative one

1-E 2-D 3-A 4-F 5-B

IV. IDENTIFY THE FIVE (5) MISTAKES IN THE FOLLOWING PARAGRAPH and CORRECT THEM. (5PTS)

(Line 1)Shakira Isabel Mebarak Ripoll was born on February 2, 1977 in the northern Columbian town of a Catalan & Italian mother & an American father of Lebanese descent. Shakira began her musical career at the tender age of 8 when she wrote her first heart-wrenching tuy vậy “Tus GafasOscuras” in memory of her brother who has lost his life in a oto accident. At 10 years of age, Shakira applied to lớn be in the school of choir, but she was turned off on the grounds that her voice was too strong & sounded lượt thích the bleating of a goat.

(Line 6)Instead of giving up, Shakira kept her focus on music and participated in a televised singing competition for children, after which she started being invited to various events in Barranquilla & became a local celebrity. When she turned 13, she caught the eye of theatre production Monica Ariza, who took her under her wing và made her name known outside Barranquilla. On a flight from her hometown lớn the Columbian capital of Bogota, Ariza happened to lớn sit next lớn Sony executive Ciro Vargas, that agreed to lớn hold an audition for Shakira a few weeks later inside a khách sạn lobby. Vargas was utter impressed with the budding new artist and praised her in lavish term lớn the Sony artist directors.

musical => musicÞ music career: sự nghiệp âm nhạcmusical career: sự nghiệp âm nhạc cổ điển

has => hadÞ Thì quá khứ xong xuôi had+PII để biểu đạt một hành vi xảy ra trước một hành vi trong quá khứThì hiện tại chấm dứt have/has + PII để diễn đạt một hành động xảy ra trong thừa khứ cơ mà vẫn còn tiếp nối đễn hiện tại

off => downÞ turn down on the grounds: trường đoản cú chốiturn off: tắt

that => whoÞ Mệnh đề quan hệ sau vệt phẩy không cần sử dụng that. Ciro Vargas là tên gọi người phải ta dùng who

utter => utterlyÞ be + adv + adj

V. SUPPLY THE APPROPRIATE FORMS OF WORDS IN THE BRACKETS (10 PTS)

1, Whether you are at home or at school, you are likely __surrounded____ by objects made of some kind of plastic ROUNDÞ Be surrounded by: bị vây xung quanh bởi

2. __Sundial____ as the first clocks used the length of the Sun’s shadow to mark the passing of the day. SUNÞ Sundial: đồng hồ mặt trờiÞ As: như

3. A lot of traditional materials like bark or straw are _corporated____ into daily modern products. CORPORATIONÞ Passive Voice : be + PIIcorporation (N) tập đoàn, sự liên kếtcorporate (V): đúng theo thành, liên kếtÞ Bark: vỏ câystraw: rơm

4. The __artisty____ in Little Lucie’s paintings is highly appreciated by many adults. ARTÞ The + Nart (N) nghệ thuậtartistry (N): tính nghệ thuậtÞ be highly appreciated by: được reviews cao bởi

5. Three members of the jury __mysteriously___ disappeared three days before the trial at the Supreme Court. MYSTIFYÞ Adv + Vmystify (V) làm huyền bí, túng ẩnmysteriously (adv): một giải pháp bí ẩnÞ Jury: hội đồng xét xửtrial: phiên tòa xét xử xét xử

6. ___Futurology___ is a science in which future is forecast on the basis of the current trends in the society. FUTUREÞ S(N) + V +…future (N) tương laifuturology (N): ngành khoa học phân tích về tương lai

7. My uncle has decided khổng lồ join a walking group – a collective of ___single-minded___ individuals, all enthusiastic for the outdoors. MINDÞ Adj +Nmind (N) trí ócsingle-minded (adj): chuyên tâm, tập trung vào 1 vấn đề duy nhấtÞ collective: tập hợpbe enthusiastic for: ham mê về cái gìindividual: cá nhân

8. In the rat race of life, one is so concerned with his own benefits all the time that he soon became morally ____insensitive__. SENSEÞ Become + (adv) + adjsense (N): giác quaninsensitive (adj): vô tình, vô ýÞ In the rat race of lifebe concerned withmorally

9. Among the five secretaries we have taken on so far, Wendy, who is the most _ineffective_____, will be dismissed next month. EFFECTÞ be + adjeffect (V): tác độngeffective (adj): hiệu quảÞ dismiss: sa thải

10. The clerk’s proposal was __furiously___ protested by the Administration Board and the share-holders. FURYÞ Adv + Vfury (N): cơn thịnh nộfuriously (adv): điên tiết, gắt tiếtÞ proposal: đề xuấtclerk: thư kíprotest: phản bội đốiAdministration Board: hội đồng quản trịshare-holder: cổ đông

VI. SUPPLY EACH BLANK WITH ONE SUITABLE WORD. (15 PTS)

When you go shopping for sunglasses, you soon realize that as well as being overpriced, they are heavily associated (1) __with___ images of celebrity. Sunglasses are cool, và it is a cool that seems set khổng lồ endure. Have you ever (2) __wondered___ why this should be? The roots of sunglasses are anything (3) __but___ glamorous, however. Amber-tinted spectacles first appeared in the nineteenth century & were a medical remedy for people (4) _whose____ eyes were oversensitive (5) __to___ light. The first mass-produced versions, made by Sam Foster, were sold in the 1920s in US seaside resort. At this point, (6) ___however__, they remained functional objects, & were (7) __yet___ to acquire the cool (8) ___image__ they now enjoy.

This (9) __came___ about thanks to lớn the US air force. In the 1930s, airmen started khổng lồ wear anti-glare glasses which were called “aviators”. In the (10) __early___ days of flight, these man were regarded (11) ____as_ heroes. Down on the ground, actors keen khổng lồ (12) ___cash__ it in a little of that glory realized that sunglasses represented a short (13) __cut___ khổng lồ intrigue. If audiences couldn’t see an actor’s eyes, then they couldn’t read his or her (14) __thoughts___. Being human, audiences wanted lớn know more. So it was that the (15) __link___ between the fascination of celebrity và a pair of sunglasses was forged.

VII. REWRITE THE FOLLOWING SENTENCES WITHOUT CHANGING THE MEANING. (20 PTS)

1. The new computer trò chơi will be undoubtedly as good as Caroline has expected. UP-> There is no …… doubt that The new computer trò chơi will live up lớn Caroline’s expectation ……Þ There is no doubt that = undoubtedly: không thể nghi ngờ gì nữaÞ live up to someone’s expectation: đạt tới mức ai đó ước ao đợi

2. Danny kept some spare parts in his car because he thought his car might stop working. DOWN-> In… case his oto broke down, Danny kept some spare parts in his car ….Þ In case: trong trường hợp

3. If nobody objects, today’s class will not over until 5pm. DISMISSED-> Unless … somebody objects, today’s class will be dismissed at 5pm. …Þ Unless: nếu như không + câu điều kiện loại 1

4. This door, which is an emergency exit, must never be locked for any reason. SINCE-> On no … condition/account must this door be locked since it is an emergency exit. …Þ On no condition/account: dù trong bất cứ hoàn cảnh làm sao đi nữa thì cũng không được

5. Melvin decided to lớn hire the camping equipment from a local shop instead of buying it from the website. DECISION-> Rather … than buying the camping equipment from the website, Melvin made a decision to hire it from a local shop.…Þ Make a decision to = decide to: quyết địnhÞ Intead of: thay bởi vì = rather than

6. Due to the danger of virut infiltration, we have to lớn be cautious when sharing information. PRECAUTION-> So dangerous … is the virut infiltration that we have to take precaution when sharing information.Þ Đảo ngữ cùng với so… thatÞ So + adj + be + N that …Þ Take precaution = be cautious: cảnh giác

7. It came as a surprise lớn us that the prices all of the items in the cửa hàng were reduced by 30%. BROUGHT-> khổng lồ … our surprise all of the items’ prices were brought down by 30% …Þ khổng lồ our surprise = It came as a surprise lớn us that: điều làm chúng tôi ngạc nhiên là

8. It was wrong of you not lớn keep those trouble-makers under control. STRING-> You should … have kept those trouble-makers on a string …Þ Should/ought khổng lồ + have + PII: có một bổn phận, nhiệm vụ được mang lại là xẩy ra ở quá khứ nhưng vày một lí vì nào này mà đã ko xảy ra

9. Roger finally managed to cycle lớn the đứng đầu of the hill when the crowds cheered wildly. CHEERS-> Roger succeeded … in cycling lớn the đứng đầu of the hill when the cheers of the crowds were wild …Þ manage to: giải quyết, xoay xoả đượcÞ succeed in: thành công

10. Susan did not notice the broken guitar string, & neither did Faye. TOOK-> Neither …… Susan nor Faye took notice of the broken guitar string …Þ Neither + S1 + nor + S2 + Vchia theo S2 +…..