Đốt cháy trọn vẹn 20 ml các thành phần hỗn hợp X bao gồm C3H6, CH4, teo (thể tích co gấp gấp đôi thể tích CH4) nhận được 24 ml CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điền kiện). Tỉ khối của X đối với H2 là

Bạn sẽ xem: Đốt cháy hoàn toàn 20ml tất cả hổn hợp x tất cả c3h6 ch4 co

Phương pháp giải

+) Đặt a, b, 2b thứu tự là thể tích của C3H6, CH4, CO

+) Bảo toàn yếu tắc C: VCO2 = 3VC3H6 + VCH4 + VCO

Lời giải của GV ecobikes.com.vn

Đặt a, b, 2b thứu tự là thể tích của C3H6, CH4, CO

=> VX = a + b + 2b = 20

VCO2 = 3a + b + 2b = 24

=> a = 2 và b = 6

=> MX = (42.2 + 16.6 + 28.12) / 20 = 25,8

=> dX/H2 = 12,9

Đáp án nên chọn là: a

Bạn đã xem: Đốt cháy hoàn toàn 20ml hỗn hợp x có c3h6

Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn 20ml hỗn hợp x gồm c3h6

*

+ Đề bài bác hỏi tỉ khối của X đối với H2, lấy MX quên phân chia 2 => chọn nhầm B


*

Xem thêm: Những Hình Xăm Của Sơn Tùng M Tp Đẹp, Đơn Giản, Ý Nghĩa Nhất

*

*

*

Cho những phản ứng sau:

(1) CH4 + O2 $xrightarrowxt,t^o$ CH2O + H2O

(2) 2C4H10 + 5O2 $xrightarrowxt,t^o$ 4C2H4O2 + 2H2O

(3) 2C2H6 + 12O2 $xrightarrowxt,t^o$ 3C + 9CO2 + 6H2O

(4) C3H8 + 5O2 $xrightarrowxt,t^o$ 3CO2 + 4H2O

Số bội nghịch ứng thuộc một số loại phản ứng lão hóa không hoàn toàn là

Cho phản bội ứng: C2H4 + KMnO4 + H2O → C2H6O2 + MnO2 + KOH. Tổng hệ số cân đối của làm phản ứng (khi tối giản) là

Cho những chất sau: pentan; hex-1-en, etilen, metan, propen, isobutan. Số những chất làm mất đi màu hỗn hợp KMnO4 ở ngay điều kiện thường là

Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp có 0,1 mol C2H4 cùng 0,2 mol C3H6 thu được V lít khí CO2 (đktc). Quý hiếm của V là

Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol tất cả hổn hợp X tất cả 2 anken là đồng đẳng tiếp nối nhau nhận được CO2 và H2O có khối lượng hơn kém nhau 6,76 gam. Công thức của 2 anken là

Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp X gồm CH4, C3H6, C4H8 nhận được 4,4 gam CO2 cùng 2,52 gam H2O. Phần trăm khối lượng CH4 trong hỗn hợp X là

Đốt cháy trọn vẹn a gam tất cả hổn hợp A có eten, propen, but-2-en cần dùng hoàn toản b lít khí oxi (ở đktc) chiếm được 2,4 mol CO2. Quý hiếm của b là

Một tất cả hổn hợp X tất cả 2 hiđrocacbon liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy 11,2 lít tất cả hổn hợp X chiếm được 57,2 gam CO2 và 23,4 gam H2O. Công thức phân tử và trọng lượng tương ứng của 2 hiđrocacbon là

Hỗn đúng theo X tất cả metan với 2 anken là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy trọn vẹn 0,44 mol tất cả hổn hợp X chiếm được 67,76 gam CO2 với 28,44 gam H2O. Phương pháp của 2 anken là

Hỗn phù hợp X bao gồm 1 ankan cùng 1 anken đều ở nhiệt độ thường. Đốt cháy trọn vẹn 0,3 mol các thành phần hỗn hợp X thì chiếm được 0,6 mol CO2 với 0,7 mol H2O. Bí quyết của anken và ankan là

Hỗn phù hợp X gồm một ankan với 1 anken. Tỉ khối của X đối với H2 là 11,25. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít X nhận được 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo ngơi nghỉ đktc). Bí quyết của ankan với anken theo thứ tự là

Hỗn hòa hợp hiđrocacbon X cùng O2 gồm tỉ lệ mol tương ứng là một trong : 10. Đốt cháy trọn vẹn hỗn hòa hợp trên thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. Cho Y qua H2SO4 sệt thu được các thành phần hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với H2 là 19. X là

Đốt cháy hoàn toàn 20 ml các thành phần hỗn hợp X gồm C3H6, CH4, co (thể tích teo gấp 2 lần thể tích CH4) nhận được 24 ml CO2 (các thể tích khí đo ở thuộc điền kiện). Tỉ khối của X đối với H2 là

Hỗn hợp X tất cả 2 anken kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X sau đó cho toàn cục sản phẩm cháy vào 2 lít hỗn hợp Ca(OH)2 0,125M, chiếm được 15 gam kết tủa. Bí quyết của 2 anken là

Hỗn vừa lòng X gồm 2 anken tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng. Trộn tiện thể tích hỗn hợp X với một lượng đủ khí oxi và để được một tất cả hổn hợp Y rồi đen đốt cháy hoàn toàn thì thu được sản phẩm khí với hơi Z. Tỉ khối của Y đối với Z là 744 : 713. Các thể tích khí đo nghỉ ngơi cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Cách làm phân tử của 2 anken là

Cho 0,448 lít (đktc) một anken ngơi nghỉ thể khí vào một trong những bình kín dung tích 11,2 lít cất sẵn 11,52 gam bầu không khí (M = 28,8). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hòa hợp trong bình, sau bội nghịch ứng duy trì bình ở nhiệt độ 136oC, áp suất bình đo được là 1,26 atm. Hiểu được sau phản nghịch ứng cháy còn dư oxi. Cách làm của anken là

Có 2,24 lít hỗn hợp A có 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cùng hiđro. Đốt cháy hết A buộc phải 6,944 lít khí oxi. Sản phẩm cháy đến qua bình đựng P2O5 thấy khối lượng bình tăng 3,96 gam. Chất khí được đo ở đk tiêu chuẩn. Công thức kết cấu 2 anken và % thể tích của hiđro trong hỗn hợp A là