*

*

*

Anh hơn em số tuổi là :

13 - 3 = 10 ( tuổi )

Vậy sau bao nhiêu năm đi nữa thì anh vẫn hơn em 10 tuổi.

Bạn đang xem: Hiện nay anh 13 tuổi và em 3 tuổi hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em

Khi tuổi anh cấp 3 lần tuổi em thì :

+ tuổi anh là 3 phần 

+ tuổi em là 1 trong những phần

+ và hiệu thân tuổi của 2 bạn bè là 10 tuổi

Vậy 10 tuổi ứng với : 3 - 1 = 2 ( phần )

Vậy tuổi của em lúc tuổi anh cấp tuổi em 3 lần là :

10 : 2 = 5 ( tuổi )

Và tuổi anh lúc sẽ là :

5 x 3 = 15 ( tuổi )

Có : 15 - 13 = 2 

Vậy sau 2 năm thì tuổi anh cấp 3 lần tuổi em .


Anh rộng em: 13-3 = 10 (tuổi)

Cứ 1 năm mọi người lại tăng thêm 1 tuổi nên lúc tuổi anh gấp 3 lần tuổi em thì anh vẫn hơn em 10 tuổi.

Ta có sơ đồ: lúc tuổi anh gấp 3 lần tuổi em:

Tuổi em :|-----| 10 tuổi

Tuổi anh:|-----|-----|-----|

Theo sơ đồ vật ta có:

Khi tuổi anh gấp 3 lần tuổi em thì số tuổi của anh ý lúc kia là:

10 : (3-1) x 3 = 15 (tuổi)

Vậy tuổi anh gấp 3 lần tuổi em sau: 15 - 13 = 2 (năm)

Đáp số: 2 năm


Hiệu số tuổi giữa anh với em (không thế đổi) là:

13 - 3 = 10 (tuổi)

Tuổi anh vội vàng 3 lần tuổi em:

Anh: |---|---|---|

Em: |---|

Trở về dạng hiệu-tỉ:

Hiệu số phần đều nhau là:

3-1=2 (phần)

Tuổi anh thời điểm đó là:

10 : 2 x 3 = 15 (tuổi)

Vậy số năm để tuổi anh gấp 3 lần tuổi em là: 15 - 13 = 2 (năm)

Đáp số:...


Hiệu số tuổi của 2 anh em là 10 (13-3) không đổi khác nên ta có sơ đồ gia dụng khi tuổi anh vội vàng 3 lần tuổi em:

Anh: I---------------I----------------I----------------I

Em: I---------------I 10 tuổi

Tuổi anh khi vội 3 lần tuổi em là:

10:2x3=15( tuổi)

Tuổi anh gấp 3 lần tuổi em sau số năm là:

15-13=2 (năm)

Đ/S: 2 năm


anh rộng em 10 tuổi

anh gấp em 3 lần tức rộng 2 phần , anh gồm 3 phường , em 1 p

Giá trị 1 p là :

10 : 2 = 5 ( t )

Tuổi anh khi vội vàng 3 lần t em là;

5 . 3 = 15 ( t )

Sau số nưm là :

15-13 = 2 ( năm )

ĐS : 2 năm

k mk nha , mk giải đầy đu rùi đó


Vì mỗi năm mỗi cá nhân tăng thêm 1 tuổi phải hiệu số tuổi của hai anh em không thay đổi và bằng: 13-3=10(tuổi)

Sau đó các bạn vẽ sơ đồ vật khi tuổi anh vội vàng 3 lần tuổi em và hiệu là 10 tuổi

Tuổi em lúc tuổi anh vội vàng 3 lần tuổi em là:

10: (3-1)=5(tuổi)

Vậy tuổi anh vội 3 lần tuổi em sau số năm là:

5-3=2(năm)

Đáp số: 2 năm

tk nhé


(frac13+a3+a=3Rightarrow9+3a=13+aRightarrow2a=4Rightarrow a=2)

Sau 2 năm nữa tuổi anh đang gấp 3 lần tuổi em


Em yếu anh :

13 - 3 = 10 ( tuổi )

Khi tuổi anh gấp 3 lần tuổi em thì hiệu số phần đều nhau là :

3 - 1 = 2 ( phần )

Giá trị một trong những phần cũng là tuổi em :

10 : 2 = 5 ( tuổi )

Tuổi anh đang gấp 3 lần tuổi em sau :

5 - 3 = 2 ( năm )

đ/s : ...

Xem thêm: Find Latest Jobs At Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đức Tú (Du Học Đức Tú)

HT


Hiện ni anh rộng em số tuổi là :

(13-3=10) (tuổi)

Vì mỗi năm mỗi cá nhân tăng thêm 1 tuổi đề nghị hiệu số tuổi không cầm cố đổi. Khi tuổi anh vội vàng 3 lần tuổi em thì anh vẫn rộng em 10 tuổi.

Hiệu số phần cân nhau là :

(3-2=1) (phần)

Tuổi em khi ấy là :

(10div2 imes1=5) (tuổi)

Tuổi anh vội 3 lần tuổi em sau số thời gian nữa là :

(5-3=2) (tuổi)


Gọi số tuổi của anh ý và em cơ hội anh vội 3 lần tuổi em theo thứ tự là : x ; y 

Ta có :

x - y = 13 - 3 = 10 (1)

x = 5y ...............(2)

 Từ (1) Suy ra x = y + 10

Thay vào (2) suy ra : y + 10 = 5y

 Suy ra : 10 = 5y 

Suy ra : y=2 

vậy 2 năm nữa..............


hiện giờ anh 13 tuổi với em với tập 3 tuổi hỏi sau từng nào năm nữa thì tuổi anh sẽ gấp 3 lần tuổi em

Hiện nay tuổi anh vội vàng 6 lần tuổi em, sau 3 năm nữa thì tuổi anh chỉ còn gấp 3 lần tuổi em. Hỏi hiện nay, anh bao nhiêu tuổi em từng nào tuổi?


Ta bao gồm nhận xét: sau 3 năm anh tăng 3 tuổi thì em cũng tăng 3 tuổi, vậy hiệu số tuổi của hai đồng đội là không cố gắng đổi.

Hiệu tuổi anh với tuổi em hiện thời là:

6-1=5(lần tuổi em)

Hiệu tuổi anh và tuổi em 3 năm nữa là:

3 -1=2(lần tuổi em)

Ta có: 5 lần tuổi em bây chừ = gấp đôi tuổi em 3 năm nữa

Vẽ sơ thiết bị tuổi em bây giờ là 2 phần , tuổi em 3 năm nữa là 5 phần

Hiệu số phần cân nhau là: 5-2=3(phần)

1 phần có số tuổi là: 3 : 3= 1(tuổi)

Tuổi em hiện thời là:

1 x 2 =2 (tuổi)

Tuổi anh hiện giờ là:

2 x 6= 12( tuổi)

Đáp số: Tuổi anh : 12 tuổi; Tuổi em : 2 tuổi


Đúng 0
phản hồi (0)

tuổi em 2 

tuổi anh 12

ok


Đúng 0
comment (0)

Tuổi anh : 12 tuổi

Tuổi em : 2 tuổi 


Đúng 0
phản hồi (0)

Hiện ni tuổi Anh gấp 6 lần tuổi Em. Sau 3 năm nữa thì tuổi Anh chỉ với gấp 3 lần tuổi Em. Hỏi hiện giờ Anh bao nhiêu tuổi, Em từng nào tuổi?


Lớp 4 Toán câu hỏi của OLM
2
0
Gửi hủy

 

gọi tuổi em là :a

gọi tuổi anh là:ax6

ta có: 3x(a+3)= (ax6)+3

3xa+9 = 6xa+3

6xa+3 -3xa=9

6xa-3xa+3=9

3xa-3 =9

3xa =9-3

3xa =6

a =6:3

a = 2

vậy em hiện thời có 2 tuổi

tuổi anh là: 2x6=12(tuổi)

Đ/s:anh : 12 tuổi

em: 2 tuổi

 


Đúng 0

bình luận (0)

Ta bao gồm nhận xét: sau 3 năm anh tăng 3 tuổi thì em cũng tăng 3 tuổi, vậy hiệu số tuổi của hai bạn bè là không cố đổi.

Hiệu tuổi anh cùng tuổi em bây giờ là:

6-1=5(lần tuổi em)

Hiệu tuổi anh và tuổi em 3 năm nữa là:

3 -1=2(lần tuổi em)

Ta có: 5 lần tuổi em hiện nay = 2 lần tuổi em 3 năm nữa

Vẽ sơ đồ dùng tuổi em bây giờ là 2 phần , tuổi em 3 năm nữa là 5 phần

Hiệu số phần đều bằng nhau là: 5-2=3(phần)

1 phần gồm số tuổi là: 3 : 3= 1(tuổi)

Tuổi em bây chừ là:

1 x 2 =2 (tuổi)

Tuổi anh hiện thời là:

2 x 6= 12( tuổi)

Đáp số: Tuổi anh : 12 tuổi; Tuổi em : 2 tuổi


Đúng 0
comment (0)

Hiện nay tuổi Anh gấp 6 lần tuổi Em. Sau 3 năm nữa thì tuổi Anh chỉ từ gấp 3 lần tuổi Em. Hỏi hiện thời Anh bao nhiêu tuổi, Em từng nào tuổi?


Lớp 3 Toán câu hỏi của OLM
1
0
Gửi hủy

Ta gồm nhận xét: sau 3 năm anh tăng 3 tuổi thì em cũng tăng 3 tuổi, vậy hiệu số tuổi của hai anh em là không ráng đổi.

Hiệu tuổi anh với tuổi em hiện giờ là:

6-1=5(lần tuổi em)

Hiệu tuổi anh cùng tuổi em 3 năm nữa là:

3 -1=2(lần tuổi em)

Ta có: 5 lần tuổi em bây chừ = 2 lần tuổi em 3 năm nữa

Vẽ sơ trang bị tuổi em bây chừ là 2 phần , tuổi em 3 năm nữa là 5 phần

Hiệu số phần đều nhau là: 5-2=3(phần)

1 phần tất cả số tuổi là: 3 : 3= 1(tuổi)

Tuổi em bây giờ là:

1 x 2 =2 (tuổi)

Tuổi anh hiện thời là:

2 x 6= 12( tuổi)

Đáp số: Tuổi anh : 12 tuổi; Tuổi em : 2 tuổi


Đúng 0

comment (0)

Lớp học trực đường

Toán 5 - Cô hiền giờ đồng hồ Việt 5- Cô Tú Anh giờ đồng hồ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
ecobikes.com.vn