Câu hỏi:Một sợi dây bầy hồi căng ngang, đang có sóng giới hạn ổn định. Trên dây, A là một trong điểm nút, B là một trong những điểm bụng ngay gần A nhất, C là trung điểm của AB, với AB = 10 cm. Biết khoảng thời gian ngắn tuyệt nhất giữa nhị lần nhưng mà li độ dao động của bộ phận tại B bằng biên độ dao động của bộ phận tại C là 0,2 s. Vận tốc truyền sóng trên dây làA. 2 m/s.B. 0,5 m/s.C. 1 m/s.D. 0,25 m/s.

Gợi ý câu trả lời

Ta gồm biên độ sóng giới hạn tại một điểm M bên trên dây, cách đầu cố định và thắt chặt A đoạn d là: A$_M$ = 2a|sin$frac2pi dlambda $| cùng với a là biên độ mối cung cấp sóng.Ta có:* Biên độ sóng tại điểm B ($d_B=fraclambda 4=10Rightarrow lambda =40cm$): A$_B$ = 2a* Biên độ sóng trên điểm C ($d_C=fracAB2=fraclambda 8$) → A$_C$ = 2a|sin$frac2pi fraclambda 8lambda $| $=2a. fracsqrt22=A_Bfracsqrt22$* Vì rất có thể coi điểm B như một chất điểm xấp xỉ điều hoà cùng với biên độ A$_B$, thì thời gian ngắn tuyệt nhất giữa hai lần điểm B tất cả li độ $A_Bfracsqrt22$ là $Delta t=fracT4=0,2Rightarrow T=0,8sRightarrow v=fraclambda T=0,5m/s$


Bạn đang xem: Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định

Tagged 9999 câu trắc nghiệm vật lý
*

Author: Cô Minh Anh

Điều hướng bài bác viết


Câu hỏi: Một dây bầy hồi AB đầu A được rung nhờ một pháp luật để tạo thành thành sóng dừng trên dây, biết Phương trình xấp xỉ tại đầu A là u$_A $= acos100πt. Quan liền kề sóng ngừng trên tua dây ta thấy trên dây có những điểm không phải là điểm bụng xấp xỉ với biên độ b (b ≠ 0) giải pháp đều nhau và giải pháp nhau khoảng 1 m. Giá trị của b và tốc độ truyền sóng trên sợi dây theo lần lượt là →
← Câu hỏi: bên trên dây AB có sóng dừng với bước sóng λ, biết bụng sóng có biên độ 4 cm tại vị trí M trên dây AB có biên độ $2sqrt3$cm; N là vị trí trên dây AB gần M nhất có biên độ $2sqrt2$cm. Khoảng cách MN bằng
Câu hỏi: Một sợi dây bầy hồi căng ngang, đang sẵn có sóng dừng ổn định. Bên trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng ngay gần A nhất, C nằm giữa A cùng B, với AB = 30 cm, $AC=frac203$cm, tốc độ truyền sóng trên dây là 50 cm/s. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa nhị lần mà li độ xấp xỉ của bộ phận tại B bởi biên độ dao động của phần tử tại C là

Xem thêm: Các Nhà Khoa Học Tiết Lộ Sự Thật Về Quái Vật Hồ Loch Ness Có Thật Hay Không

Câu hỏi:Một gai dây đàn hồi căng ngang, đang sẵn có sóng ngừng ổn định. Bên trên dây, A là 1 trong điểm nút, B là 1 trong điểm bụng ngay gần A nhất, C nằm trong lòng A cùng B, cùng với AB = 30 cm, $AC=frac203$cm, vận tốc truyền sóng trên dây là 50 cm/s. Khoảng thời gian ngắn duy nhất giữa hai lần nhưng li độ dao động của phần tử tại B bởi biên độ giao động của thành phần tại C làA. 0,2 s.B. $frac1415$s.C. $frac215$s.D. 0,4 s.

Gợi ý câu trả lời

$lambda =4AB=120(cm)Rightarrow omega =frac2pi vlambda =frac2pi . 50120=frac5pi 6$Xét nơi bắt đầu tọa độ trên nút A ta có: $u=A_bsinfrac2pi xlambda . cos left( varphi ight)$ ($varphi $ là pha xê dịch của phần tử tại B)hay $u=A_C=A_Bcos left( varphi ight)$mà $A_C=A_B. left| sin frac2pi AClambda ight|Rightarrow A_C=A_B. sin fracpi 9$ $$Li độ giao động của thành phần tại B bởi biên độ xê dịch của thành phần tại C $Delta varphi =2arccos left( fracA_CA_B ight)=2arccos left( sin fracpi 9 ight)=frac7pi 9Rightarrow Delta t=fracDelta varphi omega =fracfrac7pi 9frac5pi 6=frac1415left( s ight)$


Tagged 9999 câu trắc nghiệm đồ lý
*

Author: Cô Minh Anh

Điều hướng bài xích viết


Câu hỏi: Một dây đàn hồi AB đầu A được rung dựa vào một giải pháp để tạo ra thành sóng giới hạn trên dây, biết Phương trình xê dịch tại đầu A là u$_A $= acos100πt. Quan giáp sóng dừng trên gai dây ta thấy bên trên dây bao gồm điểm không phải là vấn đề bụng dao động với biên độ b (b ≠ 0) giải pháp đều nhau và cách nhau khoảng 1 m. Quý giá của b và vận tốc truyền sóng trên gai dây theo thứ tự là →
← Câu hỏi: trên dây AB có sóng dừng với bước sóng λ, biết bụng sóng có biên độ 4 cm tại vị trí M bên trên dây AB có biên độ $2sqrt3$cm; N là vị trí trên dây AB gần M nhất có biên độ $2sqrt2$cm. Khoảng cách MN bằng